Opći uvjeti za obavljanje posredovanja

Sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina proglašenog dana 10. listopada 2007. godine, JO-DA nekretnine d.o.o. sa sjedištem u Križišću, Križišće 21, (ured na adresi u Crikvenici, Kralja Tomislava 116), kao posrednik donosi Opće uvjete za obavljanje posredovanja. 


Opis pojedinih poslova posrednika 

Članak 1. 


1. Posrednik je dužan pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika poduzimati radnje u smislu nastojanja iznalaženja i dovođenja u vezu s nalogodavateljem osobe koja bi pregovarala o sklapanju kupoprodajnog ili inog ugovora koji ima za cilj prijenos i stjecanje prava vlasništva, kojim se ostvaruje interes nalogodavatelja. 

1. Radnje, koje posrednik obavlja za nalogodavca: 

1.1. Nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem treču osobu radi sklapanja posredovanoga posla, 

1.2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine 

1.3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na: 

  • očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, 
  • upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu, 
  • pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani, 
  • nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnomu zakonu, 
  • okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima. 

1.4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove 

1.5. omogućiti pregled nekretnina, 

1.6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao 

1.7. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje

1.8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište 

1.9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate. 

1.10. daje zahtjev i prosljeđuje podatke o dogovorenom poslu ovlaštenom odvjetničkom uredu, (ako je tako dogovoreno) koji će sastaviti predugovor ili prodajni ugovor o prodaji ili zakupu za predmet posredovanja 

1.11. u slučajevima kad mu nalogodavac daje punomoć, putem specijalne punomoći ispunjava obveze iz primljene punomoći 

1.12. osobno je prisutan kod primopredaje nekretnine u posjed i o tome pripremi primopredajni zapisnik 

1.13. za strane kupce predaje dokumentaciju odvjetničkom uredu ili javnom bilježniku za upis prava vlasništva u Zemljišne knjige (taksu za upis prava vlasništva plaća kupac sam) 

Sve u tom članku nabrojane radnje su uključene u cijenu posredovanja. Ako koju od nabrojanih radnji obavi nalogodavac sam ili su nepotrebne, naknada-provizija se ne mijenja (snižava). 


2. Obveza nalogodavca 

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće: 

2.1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje, dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora, te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani 

2.2. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini

2.3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine 

2.4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine, tlocrte, slike i cijenu 

2.5. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno 

2.6. ako je to izričito ugovoreno, nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja za radnje koje nisu navedene u članku 2 ovih Općih Uvjeta. 

2.7. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini. 

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drugačije, ništavna je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao. 


Posrednička naknada 

Članak 2. 

U slučaju posredovanja kod prodaje, kupnje ili zakupa nekretnine posrednik ima pravo na proviziju u skladu sa važećim cjenikom Hrvatske gospodarske komore Sektora za Trgovinu, Udruženja poslovanja nekretninama. 

Kod kupnje 

Provizija iznosi 2-3% (+ PDV) od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine. Provizija se naplaćuje od treće osobe- kupca ukoliko je ugovorena ili ukoliko je Posrednik od strane treće osobe- kupca dobio pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine. 

Kod prodaje 

Provizija iznosi 2-4% (+PDV) od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine. Provizija se naplaćuje od nalogodavca na temelju ugovora o posredovanju u visini ugovorenom i navedenom u tom ugovoru. 

NAJAM/ZAKUP 

Kod Ugovora o najmu/zakupu naplaćuje se postotak od iznosa mjesečne najamnine i to na slijedeći način: Provizija sa strane najmodavca i zakupodavca 75% (+PDV) za najam ili zakup trajanja od 12-23 mjeseci, 100% (+ PDV) za najam ili zakup trajanja od 23-60 mjeseci, za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci dalje 150% (+PDV). 


Materijalni troškovi koji ne ulaze u naknadu 

Članak 3. 

1. Ugovorena i isplaćena posrednička naknada ne uključuje troškove podmirenja sudskih pristojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, javnobilježničke nagrade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristojbi za ishodovanje vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, prijenos hipoteke radi promjene hipotekarnog dužnika, potvrede i ine isprave u svezi zaključenog pravnog posla kojim se ostvaruje interes nalogodavatelja (prodavatelja/kupca), već je to isključivo njegova obveza. 

2. U slučaju da treća osoba traži od posrednika samo pojedinačnu radnju - savjetovanje za nekretninu ili savjetovanje iz djelatnosti poslovanja nekretninama i ne sklopi ugovor o posredovanju nekretnina, posrednik ima pravo obračunati pojedinačnu radnju u skladu s postojećim važećim cjenikom posrednika. 

  • Savjetovanje – pregledavanje dokumentacije obračun po satu 
  • troškovi, koji nastanu kod prikupljanja tražene dokumentacije o vlasništvu nekretnine, koju treća osoba ne daje posredniku, a potrebno ju je pribaviti odvojeno ili naknadno na izričitu želju i troškove treće osobe, 
  • Podnošenje prijedloga za upis prava vlasništva u ZK na temelju primljenog zahtjeva Nalogodavca 
  • radnje sudskih vještaka, geodeta, odvjetnika 


Otkaz naloga za posredovanje 

Članak 4. 


1. Nalogodavatelj (prodavatelj/kupac) može otkazati nalog za posredovanje pod uvjetom da opoziv nije protivan načelu savjesnosti. Postupak otkaza naloga s tim u svezi ne može pasti u nevrijeme, dakle s namjerom da se posrednika liši ili svjesno ošteti prava na naknadu. 

2. Otkaz naloga za posredovanje preciziran je Ugovorom o posredovanju. 


Stručna osposobljenost 

Članak 5. 


1. Agencija kao posrednik ima najmanje jednu zaposlenu osobu agenta ili direktora društva koja je stručno osposobljena za posredovanje u prometu nekretnina, te ima položen stručni ispit iz članka 30. Zakona o posredovanju u prometu nekretninama. 


Osiguranje od štete 

Članak 6. 


Odgovornost za štetu u slučaju kršenja ugovora o posredovanju ,osigurana je kod Jadranskog Osiguranja na osiguranu svotu 800.000,00 kn (slovima: osam stotina tisuća kuna i nula lipa) za sve osigurane događaje u tijeku godine. 


Prijenos radnje posredovanja na drugog posrednika

 Članak 9. 


Posrednik može radnje posredovanja djelomično prenijeti na posrednika i izvan Hrvatske.U tom slučaju nalogodavac ostaje u ugovornom odnosu samo sa posrednikom. Posrednik mora nalogodavcu uručiti popis posrednika, na koje je prenio dio posredovanja. 


Pravo na posredničku naknadu 

Članak 10. 


Posrednik stječe pravo na naknadu tek nakon sklapanja ugovora za koji je posredovao, osim ako posrednik i nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na plaćanje naknade stječe već pri sklapanju predugovora. 
Ako je sklopljen predugovor ili drugi slični ugovor, posrednik ima pravo na naplatu polovice dogovorene provizije odmah kod potpisa tog ugovora, drugu polovicu provizije prima kod potpisa konačnog prodajnog ugovora. U slučaju posebnog dogovora, ugovorne strane se mogu dogovorit za drugačiji tempo isplate provizije. 
Nakon prestanka ugovora posrednik ima pravo na naknadu u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora, ako ugovorom nije drukčije ugovoreno. To vrijedi i u slučaju kad nalogodavac sklopi pravni posao s trećom osobom, koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju. 
Posrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako s nalogodavcem sam kao stranka sklapa ugovor koji je bio predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor s nalogodavcem sklopi agent koji za posrednika obavlja poslove posredovanja, ali ima pravo tražiti naknadu štete od zaposlene osobe sukladno propisima o radu. 

Ako ugovorne strane (iz prodajnog ugovora) kasnije odstupe od ugovora, kod kojeg je posredovao posrednik, posrednik ne vraća plaćenu proviziju. 

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem, nalogodavac mora platiti zakonske zatezne kamate.